Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.3.2011 - UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.

(Asia C-128/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UsedSoft GmbH

Vastapuoli: Oracle International Corp.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko henkilö, joka voi vedota tietokoneohjelman kappaleen levittämisoikeuden raukeamiseen, direktiivin 2009/24/EY1 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "tietokoneohjelman laillisesti hankkinut henkilö"?

Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Raukeaako oikeus tietokoneohjelman kappaleen levittämiseen direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen lauseen mukaan silloin, kun sen hankkinut henkilö on oikeudenhaltijan suostumuksella valmistanut kappaleen lataamalla ohjelman internetistä tallennusalustalle?

Siinä tapauksessa, että myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Voiko myös se, joka on hankkinut "käytetyn" ohjelmistolisenssin, vedota kappaleen valmistamiseksi "tietokoneohjelman laillisesti hankkineena henkilönä" direktiivin 2009/24/EY 5 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen lauseen mukaan siihen, että levittämisoikeus ensimmäisen hankkijan oikeudenhaltijan suostumuksella internetistä tallennusalustalle lataamaan tietokoneohjelman kappaleeseen on rauennut, kun ensimmäinen hankkija on hävittänyt tietokoneohjelman kappaleensa tai ei enää käytä sitä?

____________

1 - Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23.4.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/24/EY (EUVL L 111, s. 16).