Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.7.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.

(Asia C-128/11)

(Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja - Internetistä ladattuja tietokoneohjelmia koskevien käytettyjen lisenssien myyminen - Direktiivi 2009/24/EY - 4 artiklan 2 kohta ja 5 artiklan 1 kohta - Levitysoikeuden raukeaminen - Tietokoneohjelman laillisesti hankkineen henkilön käsite)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UsedSoft GmbH

Vastaaja: Oracle International Corp.

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Bundesgerichtshof - Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/24/EY (EUVL L 111, s. 16) 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 5 artiklan 1 kohdan tulkinta - Tietokoneohjelmien kopioiden lataaminen internetistä tallennusalustalle ohjelmistolisenssin perusteella oikeudenhaltijan suostumuksella - Mahdollisuus katsoa, että tämä toiminto saa oikeudenhaltijan levittämisoikeuden raukeamaan ladattujen kopioiden osalta - "Käytettyjen" ohjelmistolisenssien myyminen ensimmäisen hankkijan lataamiin ohjelmiin - "Laillisesti hankkineen henkilön" käsite

Tuomiolauselma

Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 23.4.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/24/EY 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tietokoneohjelman kappaleen levitysoikeus raukeaa, jos tekijänoikeuden haltija, joka on sallinut - jopa ilmaiseksi - tämän kappaleen lataamisen internetistä tallennusalustalle, on myöntänyt myös kyseisen kappaleen käyttöoikeuden rajoittamattomaksi ajaksi sellaista vastiketta vastaan, jolla se voi saada omistamansa teoksen kappaleen taloudellista arvoa vastaavan korvauksen.

Direktiivin 2009/24 4 artiklan 2 kohtaa ja 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa käyttöoikeuslisenssi, jonka tekijänoikeuden haltija oli alun perin myöntänyt ensimmäiselle ostajalle rajoittamattomaksi ajaksi sellaista vastiketta vastaan, jolla tekijänoikeuden haltija voi saada teoksensa kyseisen kappaleen taloudellista arvoa vastaavan korvauksen, jälleenmyydään, mikä merkitsee tekijänoikeuden haltijan internetsivulta ladatun tietokoneohjelman kappaleen jälleenmyyntiä, kyseisen lisenssin toinen ostaja sekä kaikki myöhemmät ostajat voivat vedota tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa säädettyyn levitysoikeuden raukeamiseen, ja niitä voidaan näin ollen pitää kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina tietokoneohjelman laillisesti hankkineina henkilöinä, joilla on viimeksi mainitun säännöksen mukainen toisintamisoikeus.

____________

1 - EUVL C 194, 2.7.2011.