Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. júla 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof - Nemecko) - UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(vec C-128/11)

(Právna ochrana počítačových programov - Obchodovanie s licenciami vzťahujúcimi sa na použité počítačové programy, ktoré boli stiahnuté z internetu - Smernica 2009/24/ES - Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 - Vyčerpanie práva na rozširovanie - Pojem "oprávnený nadobúdateľ")

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UsedSoft GmbH

Žalovaná: Oracle International Corp.

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Bundesgerichtshof - Výklad článku 4 ods. 2 prvej časti vety a článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, s. 16) - Stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu z internetu na nosič dát na základe softvérovej licencie so súhlasom majiteľa práv - Možnosť považovať túto transakciu za transakciu, ktorou sa vyčerpá právo majiteľa práv na verejné rozširovanie, pokiaľ ide o stiahnuté rozmnoženiny - Obchodovanie s "použitými" licenciami programov stiahnutých prvým nadobúdateľom - Pojem "oprávnený nadobúdateľ"

Výrok rozsudku

Článok 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov sa má vykladať v tom zmysle, že právo na verejné rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu sa vyčerpá, ak majiteľ autorského práva povolil bezodplatné stiahnutie rozmnoženiny počítačového programu z internetu na nosič dát a tiež priznal výmenou za úhradu kúpnej ceny, ktorej cieľom je získať pre tohto majiteľa odmenu zodpovedajúcu hospodárskej hodnote rozmnoženiny diela v jeho vlastníctve, právo na používanie uvedenej rozmnoženiny na neobmedzený čas.

Článok 4 ods. 2 a článok 5 ods. 1 smernice 2009/24 sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade ďalšieho predaja licencie na používanie zahŕňajúceho aj predaj rozmnoženiny počítačového programu stiahnutej z internetovej stránky majiteľa autorského práva, ak majiteľ autorského práva túto licenciu pôvodne udelil prvému nadobúdateľovi výmenou za úhradu kúpnej ceny, ktorej cieľom je získať pre majiteľa autorského práva odmenu zodpovedajúcu hospodárskej hodnote rozmnoženiny jeho diela, na neobmedzený čas, môže sa druhý, ako aj každý ďalší nadobúdateľ tejto licencie odvolávať na vyčerpanie práva na verejné rozširovanie uvedené v článku 4 ods. 2 danej smernice, čiže ich možno považovať za oprávnených nadobúdateľov počítačového programu v zmysle článku 5 ods. 1 danej smernice, ktorí majú podľa tohto odseku právo na vyhotovenie rozmnoženiny.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 194, 2.7.2011.