Language of document : ECLI:EU:C:2012:407

Kohtuasi C‑128/11

UsedSoft GmbH

versus

Oracle International Corp.

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof)

Arvutiprogrammide õiguskaitse – Internetist alla laaditud kasutatud tarkvaralitsentside turustamine – Direktiiv 2009/24/EÜ – Artikli 4 lõige 2 ja artikli 5 lõige 1 – Levitamisõiguse ammendumine – Mõiste „arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isik”

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2009/24 – Arvutiprogrammide õiguskaitse – Piiratud toimingud – Arvutiprogrammi koopia levitamise õiguse ammendumine – Tingimused – Autoriõiguse omaniku antud luba koopia tegemiseks, allalaadimiseks ja kasutamiseks

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24, artikli 4 lõige 2)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2009/24 – Arvutiprogrammide õiguskaitse – Erandid piiratud toimingutest – Arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isiku poolt arvutiprogrammi kasutamine vastavalt selle otstarbele – Arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isik – Mõiste – Arvutiprogrammi sellise koopia hilisem omandaja, mille algselt laadis esimene omandaja alla autoriõiguse omaniku veebilehelt – Kaasaarvamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24, artikli 4 lõige 2 ja artikli 5 lõige 1)

1.        Direktiivi 2009/24 arvutiprogrammide õiguskaitse kohta artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et arvutiprogrammi koopia levitamise õigus on ammendunud, kui autoriõiguse omanik, kes on kas või tasuta andnud loa laadida selle koopia internetist alla andmekandjale, on hinna eest, mis on mõeldud selleks, et võimaldada tal saada talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele vastavat tasu, samuti andnud õiguse seda koopiat ajalise piiranguta kasutada.

Arvutiprogrammi koopia allalaadimine ja sellega seoses kasutuslitsentsi lepingu sõlmimine moodustavad jagamatu terviku. Arvutiprogrammi koopia allalaadimine on nimelt kasutu, kui selle valdaja ei saa koopiat kasutada. Neid kahte tehingut tuleb neile õigusliku kvalifikatsiooni andmiseks seega analüüsida nende kogumis.

Kõnealuste tehingutega kaasneb asjaomase arvutiprogrammi koopia omandiõiguse üleminek, arvestades, et autoriõiguse omaniku poolt oma arvutiprogrammi koopia kättesaadavaks tegemise ja sellega seoses kasutuslitsentsi lepingu sõlmimise eesmärk on tagada, et kliendid saavad kõnealust koopiat alaliselt kasutada hinna eest, mis on mõeldud selleks, et võimaldada autoriõiguse omanikul saada talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele vastavat tasu. Selles suhtes ei ole vahet, kas õiguste omanik tegi arvutiprogrammi koopia kliendile kättesaadavaks oma veebilehelt allalaadimise teel või materiaalsele andmekandjale nagu CD‑ROM või DVD salvestatuna.

(vt punktid 44–47, 72 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Direktiivi 2009/24 arvutiprogrammide õiguskaitse kohta artikli 4 lõiget 2 ja artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui müüakse edasi kasutuslitsents, mille autoriõiguse omanik oli algselt andnud esimesele omandajale ajalise piiranguta ja hinna eest, mis on mõeldud selleks, et võimaldada autoriõiguse omanikul saada talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele vastavat tasu, ning selle müügiga kaasneb autoriõiguse omaniku veebilehelt alla laetud arvutiprogrammi koopia edasimüük, võivad selle litsentsi teine omandaja ja mis tahes hilisemad omandajad tugineda direktiivi artikli 4 lõikes 2 ette nähtud levitamisõiguse ammendumisele ning neid võib seega käsitada direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses arvutiprogrammi koopia õiguspäraselt omandanud isikutena ja neil on viimati nimetatud sättes ette nähtud reprodutseerimisõigus.

(vt punkt 88 ja resolutsiooni punkt 2)