Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein oikeus (Finland) den 1 juli 2021 – A Oy mot B Ky och dödsboet efter C (Mål C-406/21)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein oikeus

Parter i det nationella målet

Klagande: A Oy

Motparter: B Ky och dödsboet efter C

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 12.4 i direktiv 2011/71 tolkas så, att medlemsstaterna från tillämpningsområdet för detta direktiv kan undanta en avtalspraxis som rör påföljder vid dröjsmål, vilken fortlöpande tillämpades mellan parterna vid enskilda beställningar före den 16 mars 2013, fastän de enskilda beställningar på grundval av vilka de påföljder vid dröjsmål som görs gällande gjordes efter denna tidpunkt?

2.    Om den första frågan besvaras nekande: Ska artikel 7.2 och 7.3 i direktiv 2011/7 tolkas så, att den avtalspraxis som beskrivs i den första frågan ska anses utgöra ett avtalsvillkor eller ett bruk i den mening som avses i denna bestämmelse, varvid dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader inte får tas ut?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 2011, s. 1).