Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 15. marca 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD/T.I.T.

(vec C-170/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Profi Credit Bulgaria EOOD

Žalovaný: T.I.T.

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS1 vykladať v tom zmysle, že súd je v konaniach, ktorých účastníkom nie je dlžník až do vydania súdneho platobného rozkazu, povinný ex offo preskúmať nekalú povahu zmluvnej podmienky a neuplatniť ju, ak má podozrenie, že je nekalá?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je vnútroštátny súd povinný v celom rozsahu zamietnuť návrh na vydanie súdneho rozhodnutia, ktorým sa uloží povinnosť zaplatiť určitú sumu, ak je časť nároku založená na nekalej zmluvnej podmienke, ktorá má vplyv na stanovenie výšky uplatneného nároku?

3.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a zápornej odpovede na druhú otázku: Je vnútroštátny súd povinný zamietnuť návrh na vydanie súdneho rozhodnutia, ktorým sa uloží povinnosť zaplatiť určitú sumu, pokiaľ ide o tú časť nároku, ktorá je založená na nekalej podmienke?

4.    V prípade kladnej odpovede na tretiu otázku: Je súd povinný – a ak áno, za akých podmienok – ex offo zohľadniť následky nekalej povahy určitej podmienky, ak sú dostupné informácie o platbe, ktorá je založená na tejto podmienke, okrem iného tak, že túto platbu započíta s inými, neuhradenými dlhmi vyplývajúcimi zo zmluvy?

5.    V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku: Je vnútroštátny súd viazaný pokynmi súdu vyššieho stupňa, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva záväzné pre súd, ktorého rozhodnutie sa skúma, ak nezohľadňujú následky nekalej povahy určitej podmienky?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).