Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji RCAM w zakresie w jakim powtarza ona treść projektu decyzji odmawiającej uznania zawodowego podłoża choroby, w wyniku której zmarła małżonka skarżącego, była urzędniczka

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wspólnego dla instytucji Wspólnot Europejskich systemu ubezpieczenia zdrowotnego z dnia 23 marca 2012 r., w zakresie w jakim powtarza ona treść projektu decyzji z dnia 23 czerwca 1995 r.w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Komisji Europejskiej z dnia 29 października 2012 r. o oddaleniu zażalenia złożonego przez skarżącego w dniu 6 lipca 2012 r. w trybie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.