Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-17/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: A. Salerno, B. Cortese, адвокати)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля подадената от СИЛ молба за назначаване на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени обжалваното решение,

да се осъди ответника да поправи причинените на жалбоподателката в резултат на обжалваното решение имуществени вреди, чийто размер представлява разликата между съответните възнаграждения във функционална група III, считано от октомври 2011 г. и до момента на назначаването ѝ във функционална група III, и тези, които жалбоподателката е продължила да получава като договорно нает служител във функционална група II, ведно със съответната лихва от датата на падежа на всяко едно от месечните възнаграждения, до окончателното им изплащане.да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски..