Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno, B. Cortese)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Skarga o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o zatrudnienie skarżącej przedstawionego przez OIL.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

zasądzenie od pozwanej odszkodowania za szkodę materialną wyrządzoną skarżącej poprzez zaskarżoną decyzję, którą należy szacować w wysokości odpowiadającej różnicy, począwszy od października 2011 r. do chwili, w której zostanie zatrudniona w grupie funkcyjnej III, miedzy uposażeniem otrzymywanym w grupie funkcyjnej III a tym, które otrzymywała jako członek personelu kontraktowego w grupie funkcyjnej II, podwyższonej o odpowiednie odsetki liczone od dnia wymagalności każdej z miesięcznych płatności z tytułu wynagrodzenia aż do dnia ich spłaty;obciążenie Komisji kosztami postępowania.