Language of document : ECLI:EU:F:2014:92

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 14. maijā

Lieta F‑17/13

Patricia Cocco

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieks – Pieņemšana darbā – Uzaicinājums pieteikties uz konkursu EPSO/CAST/02/2010

Priekšmets      Prasība, kura ir celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru P. Cocco lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 25. aprīļa lēmumu, ar kuru tika noraidīts viņas iesniegums pieņemt darbā kā līgumdarbinieku III funkciju grupā, kā arī atlīdzināt viņai nodarīto kaitējumu

Nolēmums      Atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 25. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums pieņemt darbā P. Cocco kā III funkciju grupas līgumdarbinieci. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina P. Cocco tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana pakāpē – Profesionālās pieredzes ņemšana vērā – Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, rīcības brīvība – Savienības dokumentu interpretēšana – Robežas

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

Administrācijai ir plaša rīcības brīvība, lai noteiktu, vai kandidāta iepriekšējo profesionālo pieredzi var ņemt vērā, pieņemot viņu par līgumdarbinieku III funkciju grupā, bet šī plašā rīcības brīvība ir jāizmanto, ievērojot visus piemērojamos noteikumus.

Interpretējot Savienības tiesību normu, ir jāpatur prātā ne vien tās formulējums un konteksts, bet arī to noteikumu mērķi, kuros šī norma ietilpst. Ja likumdevējs un administratīvā iestāde izmanto vienā un tajā pašā vispārpiemērojamajā tiesību aktā divus dažādus terminus, konsekvences un tiesiskās noteiktības apsvērumi izslēdz to, ka šiem abiem terminiem varētu būt viena darbības joma. Tas pats a fortiori attiecas uz gadījumu, ja sarunvalodā šiem jēdzieniem ir atšķirīga nozīme. Tieši tāds ir gadījums ar īpašības vārdiem “atbilstošs” un “līdzvērtīgs”. Savā parastajā nozīmē īpašības vārds “atbilstošs” nozīmē “piemērots īpašai izmantošanai”. Savukārt īpašības vārds “līdzvērtīgs” nozīmē “vienādas vērtības” un tādēļ tam ir daudz šaurāka nozīme.

Šajā ziņā ir jānorāda, ka Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir prasīts, ka gadījumā, ja nav diploma, kas apliecinātu augstākā izglītības līmeni, tad ir jābūt vai nu atbilstošai profesionālajai pieredzei, ja attiecīgajai personai ir vidusskolas izglītība, ko apliecina diploms, kurš dod iespēju uzsākt studijas augstskolā, vai arī, ja tā nav, līdzvērtīga līmeņa profesionālai izglītībai vai profesionālajai pieredzei.

Līdz ar to šī norma ir jāinterpretē tādējādi, ka kandidātam uz līgumdarbinieka darbavietu III funkciju grupā ir jābūt trīs gadu pieredzei, kas ir atbilstoša izpildāmajiem pienākumiem, lai arī nav tiem līdzvērtīga.

(skat. 26., 30., 32., 33. un 37. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 17. novembris, Merck, 292/82, 12. punkts.

Vispārējā tiesa: 2010. gada 8. jūlijs, Komisija/Putterie‑De‑Beukelaer, T‑160/08 P, 70. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 28. oktobris, Fares/Komisija, F‑6/09, 38. un 39. punkts; 2011. gada 10. marts, Begue u.c./Komisija, F‑27/10, 40. punkts; 2013. gada 25. septembris, Marques/Komisija, F‑158/12, 21.–23. punkts.