Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2014. február 13-i ítélete (a Svea hovrätt [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd kontra Retriever Sverige AB

(C-466/12. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – 3. cikk, (1) bekezdés – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Szerzői jog által védett művekhez való hozzáférést biztosító internetes hivatkozások (»kattintható linkek «))

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea hovrätt

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Alperes: Retriever Sverige AB

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Svea Hovrätt – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 3. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Olyan kereső és szemle funkciókat ellátó honlap, amely ellenérték fejében hozzáférést biztosít az előfizetők részére szerzői jogi oltalom alatt álló művekhez – A mű szerzőjétől vagy annak jogutódjától eltérő személy által, saját holnapjához biztosított link, amely a műhöz hozzáférést biztosít.

Rendelkező rész

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem minősül e rendelkezés szerinti nyilvánossághoz közvetítésnek egy internetes oldalon más internetes oldalon szabadon hozzáférhető művekre mutató kattintható linkek szolgáltatása.

A 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az adott tagállam szélesebb körű védelmet biztosíthat a szerzői jog jogosultjai számára azáltal, hogy a nyilvánossághoz közvetítés fogalmát úgy határozza meg, hogy az szélesebb cselekményi kört fedjen le, mint amely e rendelkezésben szerepel.

____________

1 HL C 379., 2012.12.8.