Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. februára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea hovrätt – Švédsko) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(vec C-466/12)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem – Internetové odkazy („hypertextové odkazy“) umožňujúce prístup ku chráneným dielam)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea hovrätt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Žalovaná: Retriever Sverige AB

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Svea Hovrätt – Výklad článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230) – Internetová stránka s vyhľadávacou a monitorovacou funkciou, ktorá ponúka svojím predplatiteľom za poplatok službu spočívajúcu v prístupe k chráneným dielam – Poskytnutie odkazu umožňujúceho prístup k dielu na internetovej stránke inou osobou, ako je autor diela alebo jeho právni nástupcovia

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, nepredstavuje verejný prenos podľa tohto ustanovenia.

Článok 3 ods. 1 smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát mohol poskytnúť väčšiu ochranu nositeľom autorského práva prostredníctvom stanovenia, že pojem „verejný prenos“ zahŕňa viac úkonov, než je uvedené v tomto ustanovení.

____________

1 Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012.