Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

C‑466/12. sz. ügy

Nils Svensson és társai

kontra

Retriever Sverige AB

(a Svea hovrätt [Svédország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – 3. cikk, (1) bekezdés – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Szerzői jog által védett művekhez való hozzáférést biztosító internetes hivatkozások (»kattintható linkek«)”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2014. február 13.

1.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Internetes oldalon más internetes oldalon szabadon hozzáférhető művekre mutató kattintható linkeknek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele – Kizártság

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (1) bekezdés)

2.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – A tagállamok azon lehetősége, hogy a szerzői jog jogosultjai számára szélesebb körű védelmet biztosítsanak azáltal, hogy a nyilvánossághoz közvetítés fogalmába belefoglalják a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározottakon kívüli más cselekményi kört is – Kizártság

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (1) bekezdés)

3.        Nemzetközi megállapodások – A tagállamok megállapodásai – Valamely tagállam által az uniós csatlakozását megelőzően kötött megállapodások – A tagállam számára azt lehetővé tevő megállapodás, hogy az uniós joggal ellentétes intézkedést fogadjon el – A tagállam arra irányuló kötelezettsége, hogy tartózkodjék az ilyen intézkedés meghozatalától

(EUMSZ 351. cikk)

1.        Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem minősül e rendelkezés szerinti nyilvánossághoz közvetítésnek egy internetes oldalon más internetes oldalon szabadon hozzáférhető művekre mutató kattintható linkek szolgáltatása.

E tekintetben a nyilvánossághoz közvetítés fogalma két együttes elemet ötvöz, azaz a mű „közvetítésének cselekményét”, és a mű „nyilvánossághoz” közvetítését.

Egy internetes oldalon olyan védett művekre mutató kattintható linkek szolgáltatása, melyeket más internetes oldalon mindenféle korlátozás nélkül közzétettek, az előbbi oldal ügyfeleinek közvetlen hozzáférést kínál az említett művekhez, és a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében „hozzáférhetővé tételnek”, és következésképpen „közvetítésnek” minősül. Az ilyen közvetítés az internetes oldal valamennyi lehetséges felhasználóját célozza, tehát meghatározatlan, viszonylag jelentős számú címzettet.

Következésképpen ahhoz, hogy a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma alá tartozzon, szükséges, hogy az olyan közvetítés, amely ugyanazon művekre irányul, mint az eredeti közvetítés, és melyre – az eredeti közvetítéshez hasonlóan – az interneten keresztül kerül sor, tehát azonos technikai módon, egy új nyilvánosságot célozzon meg, azaz olyan nyilvánosságot, melyet a szerzői jog jogosultjai nem vettek figyelembe, amikor az eredeti nyilvánossághoz közvetítést engedélyezték. Márpedig az érintett művek kattintható link révén történő hozzáférhetővé tétele nem vezet a szóban forgó művek új nyilvánossághoz közvetítéséhez.

E feltételek mellett, ha egy olyan másik internetes oldal valamennyi használója, mely oldal a szóban forgó műveket egy kattintható link révén közzétette, közvetlenül hozzáférhetett e művekhez azon a weboldalon, ahol azokat eredetileg közzétették, a másik internetes oldal működtetőjének beavatkozása nélkül, az utóbbi által működtetett weboldal felhasználóit az eredeti közvetítés lehetséges címzettjeinek, és ekképpen a szerzői jog jogosultjai által az eredeti közvetítés engedélyezésekor figyelembe vett nyilvánosság részét képezőnek kell tekinteni.

Ennélfogva új nyilvánosság hiányában, a szerzői jog jogosultjainak engedélye nem szükséges az ilyen nyilvánossághoz közvetítés esetében.

(vö. 16., 18., 20., 22., 24., 25., 27., 28., 32. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az adott tagállam szélesebb körű védelmet biztosíthat a szerzői jog jogosultjai számára azáltal, hogy a nyilvánossághoz közvetítés fogalmát úgy határozza meg, hogy az szélesebb cselekményi kört fedjen le, mint amely e rendelkezésben szerepel.

E tekintetben ugyanis a 2001/29 irányelv (1), (6) és (7) preambulumbekezdéséből következik, hogy ez utóbbinak többek között célja a szerzői jog védelmével kapcsolatos jogi különbségek és bizonytalanságok feloldása. Márpedig annak elismerése, hogy egy tagállam szélesebb körű védelmet biztosíthat a szerzői jog jogosultjai számára azáltal, hogy a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmába a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározottakon kívüli más cselekményi kört is beleért, jogi különbségeket keletkeztetne, és ezáltal harmadik felek számára jogbizonytalanságot szülne. Következésképpen a 2001/29 irányelv által követett célkitűzések elkerülhetetlenül sérülnének, ha a nyilvánossághoz közvetítés fogalmát a különböző tagállamok érthetnék úgy, hogy az szélesebb cselekményi kört fed le, mint amely ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében szerepel.

Meg kell továbbá állapítani, hogy amennyiben a tagállamoknak lehetőségük lenne a nyilvánossághoz közvetítést úgy meghatározni, hogy az említett irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglaltakon kívül más cselekményi kört is lefed, az szükségszerűen hátrányosan befolyásolná a belső piac működését.

(vö. 34–36., 41. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 39. pont)