Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Zadeva C‑466/12

Nils Svensson in drugi

proti

Retriever Sverige AB

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Svea hovrätt)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29/ES – Informacijska družba – Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic – Člen 3(1) – Priobčitev javnosti – Pojem – Spletne povezave (‚klikljive povezave‘), s katerimi se omogoča dostop do zavarovanih del“

Povzetek – Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. februarja 2014

1.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Priobčitev javnosti – Pojem – Dejstvo, da so na spletnem mestu javnosti na voljo klikljive povezave do del, ki so prosto dostopna na drugem spletnem mestu– Izključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/29, člen 3(1))

2.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Priobčitev javnosti – Pojem – Možnost držav članic, da imetnikom avtorske pravice zagotovijo širše varstvo s tem, da v pojem priobčitev javnosti vključijo več dejanj, kot je določeno v členu 3(1) Direktive 2001/29 – Izključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/29, člen 3(1))

3.        Mednarodni sporazumi – Sporazumi držav članic – Sporazumi pred pristopom države članice k Uniji – Sporazum, na podlagi katerega država članica lahko sprejme ukrep, ki je v nasprotju s pravom Unije – Obveznost države članice, da ne sprejme takega ukrepa

(člen 351 PDEU)

1.        Člen 3(1) Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da to, da eno spletno mesto vsebuje klikljive povezave do del, ki so prosto dostopna na drugem spletnem mestu, ne pomeni priobčitve javnosti, kot je opredeljena v tej določbi.

Glede tega pojem priobčitev javnosti združuje dva kumulativna elementa, in sicer „priobčitev“ dela in priobčitev tega dela „javnosti“

Dejstvo, da neko spletno mesto ponuja klikljive povezave do zavarovanih del, ki so brez kakršne koli omejitve dostopa objavljena na drugem mestu, uporabnikom prvega mesta zagotavlja neposreden dostop do navedenih del in ga je treba obravnavati kot „dajanje na voljo“ in posledično kot „priobčitev“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29. Takšna priobčitev je namenjena vsem potencialnim uporabnikom spletnega mesta, torej nedoločenemu in dovolj velikemu številu naslovnikov.

Po tej ugotovitvi je treba navesti še, da je za to, da bi bila s pojmom „priobčitev javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29 zajeta takšna priobčitev, ki se nanaša na ista dela kot prvotna priobčitev in ki je bila tako kot prvotna priobčitev izvedena na spletu, torej z uporabo iste tehnične metode, potrebno tudi, da je naslovljena na novo javnost, torej na javnost, ki je imetniki avtorske pravice niso upoštevali, ko so dovolili prvotno priobčitev javnosti. Vendar dajanje na voljo zadevnih del z uporabo klikljive povezave ne pomeni priobčitve zadevnih del novi javnosti.

V teh okoliščinah velja, da kadar so vsi uporabniki drugega mesta, ki so jim bila zadevna dela priobčena z uporabo klikljive povezave, lahko do teh del na mestu, na katerem so bila prvotno priobčena, dostopali neposredno brez posredovanja upravljavca tega drugega mesta, je treba uporabnike mesta, ki ga upravlja ta upravljavec, šteti za potencialne naslovnike prvotne priobčitve in torej za del javnosti, ki so jo imetniki avtorske pravice upoštevali, ko so dovolili prvotno priobčitev.

Ker torej ne gre za novo javnost, dovoljenje imetnikov avtorske pravice za takšno priobčitev javnosti ni potrebno.

(Glej točke 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 in 32 ter točko 1 izreka.)

2.        Člen 3(1) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da lahko država članica imetnikom avtorske pravice zagotavlja širše varstvo s tem, da določi, da pojem priobčitev javnosti zajema več dejanj, kot je določeno v tej določbi.

Med drugim je iz uvodnih izjav 1, 6 in 7 Direktive 2001/29 namreč razvidno, da so njeni cilji zlasti odprava zakonodajnih razlik in pravne negotovosti, ki obkrožajo varstvo avtorske pravice. Dopustitev, da bi lahko država članica imetnikom avtorske pravice zagotavljala širše varstvo s tem, da bi določila, da pojem priobčitev javnosti zajema tudi druga dejanja od tistih, na katera se nanaša člen 3(1) Direktive 2001/29, pa bi ustvarjala zakonodajne razlike in zato pravno negotovost za tretje osebe. Zato bi bil želeni cilj Direktive 2001/29 zagotovo ogrožen, če bi lahko različne države članice pojem priobčitev javnosti razumele, kot da zajema več dejanj, kot je določeno v členu 3(1) te direktive.

Poleg tega je treba ugotoviti, da bi priznanje možnosti državam članicam za določitev, da pojem priobčitev javnosti zajema več dejanj, kot je določeno v členu 3(1) navedene direktive, nujno prizadelo delovanje notranjega trga.

(Glej točke od 34 do 36 in 41 ter točko 2 izreka.)

3.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 39.)