Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af County Court at Birkenhead (Det Forenede Kongerige) den 30. december 2020 – BT mod Seguros Catalana Occidente og EB

(Sag C-708/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

County Court at Birkenhead

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BT

Sagsøgte: Seguros Catalana Occidente og EB

Præjudicielle spørgsmål

Indebærer artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1215/2012 1 at den påstand, den skadelidte fremfører til støtte for sagsanlægget mod forsikringstageren/den sikrede, skal vedrøre en forsikringssag?

Såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende, er det forhold, at det erstatningskrav, som skadelidte søger at gøre gældende mod forsikringstageren/den sikrede, udspringer af de samme forhold og er fremsat inden for rammerne af samme sagsanlæg som det direkte søgsmål, der er anlagt mod forsikringsgiveren, da tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at skadelidtes søgsmål er en forsikringssag, selv om grundlaget for sagen mellem skadelidte og forsikringstageren/den sikrede, ikke vedrører forsikring?

I øvrigt, og ligeledes subsidiært, såfremt spørgsmål a) besvares bekræftende, er det forhold, at der foreligger en tvist mellem forsikringsgiveren og skadelidte vedrørende forsikringspolicens gyldighed eller virkning, da tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at skadelidtes søgsmål er en forsikringssag?

Såfremt spørgsmål a) besvares benægtende, er det da tilstrækkeligt, at lovgivningen, der finder anvendelse på det direkte sagsanlæg mod forsikringsgiveren, indeholder hjemmel til, at forsikringstageren/den sikrede kan inddrages i det direkte sagsanlæg mod forsikringsgiveren?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).