Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 21 декември 2020 г. — B./Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Дело C-696/20)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny (Върховен административен съд)

Страни в главното производство

Жалбоподател: B.

Ответник: Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Директор на данъчна камара В.)

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 41 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 и принципите на пропорционалност и на неутралност, в случай като разглеждания в главното производство, прилагането на национална разпоредба като член 25, параграф 2 от Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху стоките и услугите по отношение на сделката за вътреобщностно придобиване, извършено от данъчнозадължено лице,

- ако за придобиването вече е бил приложен ДДС на територията на държавата членка, в която завършва изпращането, от лицата, придобиващи стоките от това данъчнозадължено лице,

- като се има предвид, че действията на данъчнозадълженото лице не са свързани с данъчна измама, а са резултат от погрешна идентификация на доставките в рамките на верижни сделки и това лице посочва полски идентификационен номер по ДДС за целите на национална, а не на вътреобщностна доставка?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.