Language of document :

A High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Egyesült Királyság) által 2020. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited kontra Spanyol Királyság

(C-700/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Az alapeljárás felei

Felperes: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Alperes: Spanyol Királyság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Tekintettel azon kérdések jellegére, amelyeket a nemzeti bíróságnak el kell bírálnia annak eldöntése során, hogy az Arbitration Act 1996 (a választottbíráskodásról szóló 1996. évi törvény) 66. cikke értelmében vett választottbírósági határozatnak megfelelő határozatot kell-e hoznia, minősülhet-e az említett rendelkezés alapján hozott határozat a 44/2001 rendelet1 34. cikkének 3. pontja értelmében vett, abban a tagállamban hozott releváns „határozatnak”, amelyben az elismerést kérik?

Tekintettel arra, hogy a választottbíráskodásról szóló 1996. évi törvény 66. cikke alapján hozott határozathoz hasonló választottbírósági határozatnak megfelelő valamely határozat a 44/2001 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő, választottbíráskodással kapcsolatos kivétel folytán a 44/2001 rendelet tárgyi hatályán kívül esik, minősülhet-e az ilyen határozat a 44/2001 rendelet 34. cikkének 3. pontja értelmében vett, abban a tagállamban hozott releváns »határozatnak«, amelyben az elismerést kérik?

Feltéve, hogy a 44/2001 rendelet 34. cikkének 3. pontja nem alkalmazható: abban az esetben, ha egy másik tagállam határozatának elismerése és végrehajtása ellentétes lenne a nemzeti közrenddel azon az alapon, hogy az sértené a jogerő elvét valamely nemzeti választottbíróság korábbi határozata vagy olyan korábbi határozat miatt, amelyet a választottbírósági határozatnak megfelelően hozott annak a tagállamnak a bírósága, amelyben az elismerést kérik, lehet-e a 44/2011 rendelet 34. cikkének 1. pontjára hivatkozni az elismerés vagy végrehajtás megtagadása céljából, vagy pedig a rendelet 34. cikkének 3. és 4. pontja kimerítő jelleggel rendelkezik azokról az okokról, amelyek következtében a jogerő és/vagy az összeegyeztethetetlenség megakadályozhatja a rendelet alapján hozott valamely határozat elismerését és végrehajtását?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o.; HL 2011. L 124., 47.o.).