Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Spojené kráľovstvo) 22. decembra 2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Španielske kráľovstvo

(vec C-700/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Žalovaný: Španielske kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

Vzhľadom na povahu sporných vecí, ktorými sa vnútroštátny súd musí zaoberať pri rozhodovaní o tom, či vydá rozsudok v zmysle rozhodcovského rozhodnutia podľa § 66 Arbitration Act 1996 (zákon z roku 1996 o rozhodcovskom konaní), predstavuje rozsudok vydaný podľa uvedeného ustanovenia príslušný ,rozsudokʻ členského štátu, v ktorom sa žiada o jeho uznanie na účely článku 34 ods. 3 nariadenia ES č. 44/20011 ?

Keďže rozsudok vydaný v zmysle rozhodcovského rozhodnutia, akým je rozsudok podľa § 66 Arbitration Act 1996 (zákon z roku 1996 o rozhodcovskom konaní), je rozsudkom, na ktorý sa nevzťahuje vecný rozsah nariadenia č. 44/2001 z dôvodu výnimky týkajúcej rozhodcovského konania uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. d), môže takýto rozsudok predstavovať príslušný ,rozsudokʻ členského štátu, v ktorom sa žiada o uznanie na účely článku 34 ods. 3 nariadenia?

Za predpokladu, že sa článok 34 ods. 3 nariadenia č. 44/2001 neuplatní, ak by uznanie a výkon rozsudku iného členského štátu boli v rozpore s vnútroštátnym verejným poriadkom z dôvodu jeho rozporu so zásadou res iudicata na základe skoršieho vnútroštátneho rozhodcovského rozhodnutia alebo skoršieho rozsudku vydaného v zmysle rozhodcovského rozhodnutia súdom členského štátu, v ktorom sa žiada o uznanie, je možné dovolávať sa článku 34 ods. 1 nariadenia č. 44/2001 ako dôvodu pre odmietnutie uznania alebo výkonu alebo obsahujú články 34 ods. 3 a 4 nariadenia úplný výpočet dôvodov, základe ktorých môže res iudicata a/alebo nezlučiteľnosť zabrániť uznaniu a výkonu rozsudku podľa nariadenia?“

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).