Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – W.G./Dyrektorowi Izby Skarbowej w L.

(Lieta C-697/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: W.G.

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 noteikumiem pretrunā ir tāda valsts prakse, kura izveidota, pamatojoties uz 2004. gada 11. marta ustawa o podatku od towarów i usług [Likuma par preču un pakalpojumu nodokli] (Dz. U., 2011. gads, Nr. 177, 1054. pozīcija, ar grozījumiem) 15. panta 4. un 5. punktu, un liedz iespēju par atsevišķiem PVN maksātājiem atzīt laulātos, kuri veic lauksaimniecības darbību lauksaimniecības uzņēmumā, izmantojot mantu, kura ietilpst laulāto kopīpašumā?

Vai, lai atbildētu uz pirmo jautājumu, nozīme ir tam, ka saskaņā ar valsts praksi viena laulātā izvēle, ka viņa saimnieciskā darbība tiek aplikta ar nodokli, piemērojot parasto PVN režīmu, nozīmē, ka otrs laulātais zaudē vienotas likmes lauksaimnieka statusu?

Vai, lai atbildētu uz pirmo jautājumu, ir nozīme tam, ka ir iespējams skaidri nošķirt īpašumu, ko saimnieciskās darbības vajadzībām katrs no laulātajiem izmanto patstāvīgi un neatkarīgi?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.