Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2008 r.- Angelidis przeciwko Parlementowi

(Sprawa F-104/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Angelidis (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy nr 12564 z dnia 26 lutego 2008 r. wydanego przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dotyczącego obsadzenia stanowiska dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii - Dyrekcji D ds. Budżetu, jak również rozpoczętego w wyniku tego ogłoszenia postępowania rekrutacyjnego. Stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko dyrektora ds. Budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej i o powołaniu na to stanowisko innego kandydata. Wreszcie żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącego szkodę materialną i doznaną krzywdę oraz powołania go do grupy zaszeregowania dyrektora "ad personam".

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 23 września 2008 r., a w konsekwencji ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy nr 12564 z dnia 26 lutego 2008 r. wydanego przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dotyczącego obsadzenia stanowiska dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej - Dyrekcji D ds. Budżetu;

w konsekwencji stwierdzenie nieważności rozpoczętego w wyniku tego ogłoszenia postępowania rekrutacyjnego w drodze przeniesienia lub awansu;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 21 listopada 2008 r. o powołaniu na stanowisko dyrektora ds. Budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej, jak również decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na to samo stanowisko;

zasądzenie od pozwanego zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania za szkodę materialną i za uszczerbek w karierze zawodowej skarżącego, które wycenia on - z zastrzeżeniem możliwości żądania większej lub mniejszej sumy w trakcie postępowania - na globalną kwotę 25.000,00 EUR, oraz z uwagi, w szczególności na nieprawidłowe wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2007 r., stwierdzenie poważnego nadużycia władzy oraz warunków, na jakich nastąpiło kwestionowane powołanie;

w każdym razie, przyznanie skarżącemu przynajmniej grupy zaszeregowania dyrektora "ad personam", z uwagi na poniesiony poważny uszczerbek w jego karierze zawodowej, w zakresie w jakim Parlament odmówił bez uzasadnienia powołania go do wyższej grupy zaszeregowania;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________