Language of document :

Beroep ingesteld op 15 december 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-102/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoekers vordering tot enerzijds vergoeding van de schade die is geleden bij de verhuizing van de persoonlijke bezittingen die zich in zijn dienstwoning in Luanda bevonden, en anderzijds vernietiging van alle documentatie betreffende de goederen die zich in handen van de verwerende partij bevonden, en teruggave van die goederen

Conclusies van de verzoekende partij

verklaring van non-existentie ex lege dan wel, subsidiair, nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het verzoek van 1 september 2007 en, voor zover nodig, van het besluit houdende afwijzing van de klacht van 20 maart 2008;

voor zover nodig, verklaring van non-existentie ex lege dan wel, subsidiair, nietigverklaring van de nota van 18 juli 2008;

vaststelling dat ambtenaren of vertegenwoordigers van de verwerende partij zich op 30 april 2003 en 2 mei 2003 tegen verzoekers wil toegang tot de dienstwoning hebben verschaft, foto's hebben gemaakt, een lijst van verzoekers vermeende persoonlijke bezittingen hebben opgesteld, de waarde van alle op de lijst van persoonlijke bezittingen vermelde goederen hebben bepaald, verzoekers personenauto zijn binnengedrongen, zich verzoekers persoonlijke bezittingen en zijn personenauto hebben toegeëigend en verzoeker uit de woning hebben gezet en hem zijn persoonlijke bezittingen hebben ontnomen;

vaststelling en verklaring dat dergelijke feiten onrechtmatig zijn;

veroordeling van de verwerende partij om een lijst op te stellen waarop nauwkeurig elk afzonderlijk element van de documentatie met betrekking tot voormelde feiten wordt aangegeven, en verzoeker die lijst schriftelijk mee te delen;

veroordeling van de verwerende partij om elk afzonderlijk element van de documentatie daadwerkelijk te vernietigen en dit aan verzoeker mee te delen;

veroordeling van de verwerende partij om verzoeker weer in het bezit van zijn persoonlijke bezittingen te stellen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 722 000 EUR dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht, wegens de uit voormelde feiten voortvloeiende schade;

veroordeling van de verwerende partij om aan verzoeker vanaf de datum van het verzoek van 1 september 2007 tot de daadwerkelijke betaling van het bedrag van 722 000 EUR de rente daarover te betalen;

veroordeling van de verwerende partij om aan verzoeker als vergoeding van de schade die hij heeft geleden omdat de lijst van documenten niet is opgesteld en niet is meegedeeld, vanaf morgen en tot de dag waarop de lijst van documenten aan verzoeker zal worden meegedeeld, een bedrag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht;

veroordeling van de verwerende partij om aan verzoeker als vergoeding van de schade die hij heeft geleden omdat de documenten niet zijn vernietigd, vanaf morgen en tot de dag waarop dit zal zijn geschied, een bedrag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht;

veroordeling van de verwerende partij om aan verzoeker als vergoeding van de schade die hij heeft geleden omdat hij niet weer in het bezit van zijn persoonlijke bezittingen is gesteld, vanaf morgen en tot de dag waarop dit zal zijn geschied, een bedrag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________