Language of document :

Talan väckt den 15 december 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-102/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan avseende, å ena sidan, ersättning för skadorna i samband med förflyttningen av personlig egendom från sökandens tjänstebostad i Luanda och, å andra sidan, att alla handlingar avseende den egendom som förflyttats som svaranden innehar ska destrueras och att sökanden åter ska komma i besittning av nämnd egendom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att beslutet om avslag på ansökan av den 1 september 2007 enligt lag är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara nämnda beslut, och i den mån det är nödvändigt, beslutet om avslag på det klagomål som framförts den 20 mars 2008,

i den mån det är nödvändigt fastställa att meddelandet av den 18 juli 2008 är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara nämnda meddelande,

fastställa att svarandens anställda eller av denna bemyndigade personer den 30 april 2003 och den 2 maj 2003, mot sökandens vilja trängde sig in i dennes tjänstebostad, fotograferade, upprättade en förteckning över sådan egendom som antogs vara sökandens personliga egendom, värderade all egendom som angetts i förteckningen över personlig egendom, trängde sig in i sökandens personbil, tog sökandens personliga egendom och dennes personbil i beslag och tvingade sökanden att lämna sin bostad och sina tillhörigheter,

fastslå att detta agerande är otillåtet,

förplikta svaranden att upprätta en detaljerad förteckning över varje enskild handling med avseende på ovannämnda agerande och att skriftligen delge sökanden nämnda förteckning,

förplikta svaranden att destruera samtliga handlingar och informera sökanden härom,

förplikta svaranden att tillse att sökanden åter kommer i besittning av sin personliga egendom,

förplikta svaranden att till sökanden erlägga ett belopp om 722 000 euro, eller ett högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, för den skada sökanden lidit på grund av ovannämnda omständigheter,

förplikta svaranden att till sökanden erlägga ett belopp motsvarande räntan på 722 000 euro för perioden från den tidpunkt då ansökan lämnades in den 1 september 2007 till dess att hela detta belopp erlagts,

förplikta svaranden att till sökanden erlägga ett belopp om 100 euro per dag, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, såsom ersättning för den skada som lidits på grund av att svaranden underlåter att upprätta och delge en förteckning över handlingarna, från och med i morgon till den dag när förteckningen över handlingarna delgetts sökanden,

förplikta svaranden att till sökanden erlägga ett belopp om 100 euro per dag, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, såsom ersättning för den skada som lidits på grund av att handlingarna inte destruerats, från och med i morgon till den dag när handlingarna destrueras,

förplikta svaranden att till sökanden erlägga ett belopp om 100 euro per dag, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner rimligt, såsom ersättning för den skada som lidits på grund av att sökanden inte åter kommit i besittning av egendomen, från och med i morgon till den dag när sökanden åter kommer i besittning av egendomen,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________