Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2009 - Pappas/Komisia

(vec F-101/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služby Spoločenstva do režimu Spoločenstva - Odňatie - Prípustnosť - Prepustenie zo služobných dôvodov - Výška dôchodku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Spyridon Pappas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Barattini a G. Mavros, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov, ktoré určuje nárok na starobný dôchodok žalobcu a výpočet odpracovaných rokov, ktoré sa majú zohľadniť na účely výpočtu tohto nároku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Pappas je povinný nahradiť trovy konania

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 77.