Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-102/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Przeprowadzka rzeczy osobistych skarżącego - Skarga odszkodowawcza - Skarga oczywiście niedopuszczalna - Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej - Artykuł 94 regulaminu postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego po pierwsze o naprawienie szkody, którą miał on ponieść w związku z przeprowadzką jego rzeczy osobistych z mieszkania służbowego w Luandzie i po drugie o przekazanie kopii zdjęć zrobionych podczas tej przeprowadzki i zniszczenie wszystkich dokumentów dotyczących tych rzeczy

Sentencja postanowienia

Skarga wniesiona przez L. Marcuccio zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.

L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

L. Marcuccio zostaje zobowiązany do zwrotu na rzecz Sądu kwoty 1500 EUR.

____________

1 - Dz. U. C 55 z 7.3.2009, s. 52.