Language of document :

Överklagande ingett den 15 december 2020 av Les Mousquetaires och ITM Entreprises SAS av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-255/17, Les Mousquetaires och ITM Entreprises mot kommissionen

(Mål C-682/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S (ombud: N. Jalabert-Doury och K. Mebarek, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 i den dom som tribunalen meddelade i mål T-255/17;

bifalla klagandenas yrkanden i första instans och ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1057 av den 9 februari 2017 och beslut C(2017) 1361 av den 21 februari 2017, vari förordnas att Intermarché och Les Mousquetaires, jämte alla av dessa båda bolag direkt eller indirekt kontrollerade bolag, ska bli föremål för granskning enligt artikel 20.1 och 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, såväl vid tribunalen som vid domstolen.

Grunder och huvudargument

Som första grund gör klagandena gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och underlät att motivera den överklagade domen såvitt gäller bedömningen av huruvida rättsmedlen i fråga om granskningsförfarandet är effektiva.

Som andra grund gör klagandena gällande att tribunalen åsidosatte artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen, artikel 296 i fördraget och artikel 20.4 i förordning nr 1/2003, i det att tribunalen åsidosatte sin motiveringsskyldighet och skyldigheten att avgränsa granskningsbesluten.

Som tredje grund gör klagandena gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och åsidosatte förordning nr 1/2003 i det att tribunalen fann att den del av förfarandet ”som ägde rum innan åtgärder vidtogs som innebar ett påstående om överträdelse” inte omfattades av förordningen.

Som fjärde grund gör klagandena gällande att tribunalen åsidosatte artiklarna 6 och 8 i Europakonventionen och artikel 19 i förordning nr 1/2003, i det att tribunalen kvalificerade omständigheter som påverkats av formella och väsentliga oegentligheter såsom tillräckligt allvarliga indicier.

Som femte grund gör klagandena gällande att tribunalen åsidosatte motiveringsskyldigheten genom att inte pröva bevisvärdet hos dessa indicier samt genom att göra en felaktig kvalificering av indicier.

____________