Language of document :

Överklagande ingett den 21 december 2020 av Intermarché Casino Achats av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-254/17, Casino Achats mot kommissionen

(Mål C-693/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Intermarché Casino Achats (ombud: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi och S. Eder, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

delvis upphäva tribunalens dom av den 5 oktober 2020 i mål T-254/17, i den del den delvis ogillade Intermarché Casino Achats talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 9 februari 2017, meddelat med stöd av artikel 20.1 och 20.4 i förordning nr 1/2003 (ärende AT.40466 – Tute 1) och i den del klaganden förpliktades att ersätta rättegångskostnaderna,

ogiltigförklara artikel 1 a i kommissionens beslut av den 9 februari 2017 i ovannämnda ärende AT.40466, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Klaganden hävdar genom sin första grund att det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen underkände invändningen att artikel 20.1 och 20.4 i förordning nr 1/2003 är rättsstridiga av den anledningen att det saknas lämpliga rättsmedel mot hur inspektioner genomförs, vilket inte är förenligt med kraven på ett effektivt rättsmedel i artikel 47 stadgan om de grundläggande rättigheterna och i praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

I den andra grunden anför klaganden att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att de handlingar som kommissionen lagt fram för att visa att det förelåg välgrundade misstankar för en överträdelse vid tidpunkten för inspektionen kunde beaktas utan att formkraven i förordning nr 1/2003 och förordning nr 773/2004 behövde iakttas. Den felaktiga rättstillämpningen innebär att tribunalens slutsats att det förelåg välgrundade misstankar för den överträdelse som anges i artikel 1 a i beslutet om inspektion också är behäftad med fel. Tribunalen åsidosatte därmed rätten till skydd för privatlivet enligt artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna när den inte ogiltigförklarade artikel 1 a i beslutet om inspektion.

Genom den tredje grunden hävdar klaganden att det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fann att rätten till skydd för privatlivet enligt artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna inte ställde krav på att en tidsgräns för inspektionen preciserades i inspektionsbeslutet och när den inte ogiltigförklarade beslutet av det skälet.

____________