Language of document :

Иск, предявен на 17 декември 2020 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-687/20)

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Да обяви, че като не е изработила стратегически карти за шума по отношение на пет големи пътни възли, Португалската република не е изпълнила задълженията си съгласно член 7, параграф 2, първа алинея от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда1 ;

Да обяви, че като не е изработила планове за действие по отношение на агломерациите Амадора и Порто, планове за действие относно 236 големи пътни възли и планове за действие относно 55 големи железопътни възли, Португалската република не е изпълнила задълженията си съгласно член 8, параграф 2 от Директивата;

Да обяви, че като не е съобщила на Комисията информацията, предоставена от стратегически карти за шума във връзка с пет големи пътни възли и като не е съобщила на Комисията обобщените планове за действие по отношение на агломерациите Порто и Амадора, както и плановете относно 236 големи пътни възли и 55 големи железопътни възли, Португалската република не е изпълнила задълженията си съгласно член 10, параграф 2, във връзка с приложение VI от Директивата.

да се осъди Португалската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда (наричана по-нататък „Директивата“) и доколкото е релевантно за целите на настоящото производство, португалските органи имат задължение:

1) На първо място, съгласно член 7, параграф 2, втора алинея от Директивата, да информират Комисията до 31 декември 2008 г. за всички агломерации и всички големи пътни и железопътни възли, намиращи се на територията на страната.

2) На второ място, съгласно член 7, параграф 2, първа алинея от Директивата, да изработят до 30 юни 2012 г. стратегическо карти за шум за всички агломерации и всички големи пътни и железопътни възли, отразяващи ситуацията за референтната 2011 година. Освен това, португалски органи до 30 декември 2012 г. трябва да изпратят на Комисията информация относно стратегическите карти за шум в съответствие с член 10, параграф 2, във връзка с приложение VI от Директивата.

3) На трето място, съгласно член 8, параграф 2 от директивата португалските органи трябвало до 18 юли 2013 г. да изработят и планове за действие за всички агломерации и всички големи пътни и железопътни възли, намиращи се на територията на страната. До 18 януари 2014 г. португалските органи трябвало да изпратят на Комисията обобщени планове за действие съгласно член 10, параграф 2, във връзка с приложение VI от Директивата.

Следва да се подчертае, че посочените по-горе задължения на португалските органи представляват три последователни етапа, предвидени в Директивата, като вторият и третият етап се основават съответно на непосредствено предхождания етап.

____________

1 ОВ L 189, 2002 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 196).