Language of document :

Sag anlagt den 17. december 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

(Sag C-687/20)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Noll-Ehlers og G. Braga da Cruz, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Portugisiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 7, stk. 2, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj 1 , idet den ikke har udarbejdet strategiske støjkort for fem større veje.

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til det nævnte direktivs artikel 8, stk. 2, idet den ikke har udarbejdet handlingsplaner for byområderne Amadora y Oporto, handlingsplaner for 236 større veje og handlingsplaner for 55 større jernbaner.

Det fastslås, at Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til det nævnte direktivs artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag VI hertil, idet den ikke har informeret Kommissionen om oplysningerne fra strategiske støjkort for fem større veje, og desuden ikke har informeret Kommissionen om resuméer af handlingsplanerne for byområderne Porto og Amadora eller resuméer for 236 større veje og for 55 større jernbaner.

Den Portugisiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (herefter »direktivet«) og, for så vidt det er relevant for den foreliggende sag, påhvilede det de portugisiske myndigheder:

1)    For det første ifølge direktivets artikel 7, stk. 2, andet afsnit, at informere Kommissionen senest den 31. december 2008 om alle byområder og om alle større veje og større jernbaner på dens område.

2)    For det andet ifølge direktivets artikel 7, stk. 2, første afsnit, senest den 30. juni 2012 at udarbejde strategiske støjkort for alle byområder og for alle større veje og større jernbaner, der afspejler situationen i referenceåret 2011. De portugisiske myndigheder skulle endvidere i henhold til direktivets artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag VI hertil, senest den 31. december 2012 sende oplysninger om de strategiske støjkort til Kommissionen.

3)    For det tredje skulle de portugisiske myndigheder ifølge direktivets artikel 8, stk. 2, senest den 18. juli 2013 ligeledes udarbejde handlingsplaner for alle byområder og for alle større veje og større jernbaner på dens område. De portugisiske myndigheder skulle endvidere i henhold til direktivets artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag VI hertil, senest den 18. januar 2014 sende resuméer af disse handlingsplaner til Kommissionen.

Det skal fremhæves, at de portugisiske myndigheders forpligtelser som gengivet ovenfor udgør tre på hinanden følgende trin, således som de er fastsat i direktivet, og at henholdsvis det andet og det tredje trin er baseret på det umiddelbart forudgående trin.

____________

1     EFT 2002, L 189, s. 12.