Language of document :

Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 21 декември 2020 г. — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU/Vlaamse Regering

(Дело C-694/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Grondwettelijk Hof (Конституционен съд, Белгия)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Ответник: Vlaamse Regering (Фламандското правителство)

Преюдициален въпрос

Нарушава ли член 1, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/8221 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, правото на справедлив съдебен процес, гарантирано с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и правото на зачитане на личния живот, гарантирано с член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото с новия член 8аб, параграф 5, въведен с посочената директива в Директива 2011/16/ЕС2 на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО, се предвижда, че ако предприеме необходимите мерки, за да предостави на посредниците право да се освободят от задължението за подаване на информация относно подлежаща на оповестяване трансгранична договореност, когато задължението за оповестяване би нарушило нормативно установено задължение за запазване на професионална тайна съгласно националното право на тази държава членка, последната следва да задължи посредниците незабавно да уведомяват всеки друг посредник или ако няма такъв, съответното данъчнозадължено лице, относно задълженията им за оповестяване на съответната информация, при положение че за да изпълни това задължение, адвокат, който действа и като посредник, следва да оповести на друг посредник, който не е негов клиент, информация, която адвокатът е научил при упражняване на същината на своята професия, включително и извън рамките на конкретен правен спор, а именно — с оглед на защитата или процесуалното представителство на неговите клиенти пред съдилищата и с оглед на предоставянето на правни консултации?

____________

1     ОВ L 139, 2018 г., стр.1.

2     ОВ L 64, 2011 г., стр.1.