Language of document :

Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 maart 2006 - Service station Veger tegen Commissie

(Zaak T-238/99) 1

("Inleidend verzoekschrift - Vormvereisten - Beroep kennelijk niet-ontvankelijk")

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekster: Service station V/H J. P. Veger (Maria Hoop, Nederland) [vertegenwoordiger: P. Brouwers, advocaat]

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen [vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Rozet en H. Speyart, vervolgens G. Rozet en H. van Vliet, gemachtigden]

Voorwerp van de zaak

Beroep tot nietigverklaring van beschikking 1999/705/EG van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland (PB L 280, blz. 87)

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt verworpen.

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

____________

1 -

2 - PB C 6 van 8.1.2000.