Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 20. jūnija spriedums – Tirrenia di Navigazione u.c./Komisija

(lieta T‑246/99)

Valsts atbalsts – Jūras transports – Lēmums uzsākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru – Jauns atbalsts – Pastāvošs atbalsts

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Priekšmets (EKL 88. panta 2. punkta pirmā un trešā daļa; Padomes Regulas Nr. 659/1999 7. panta 2.–5. punkts un 14. pants; Komisijas Lēmums 2001/851 un Lēmums 2005/163) (sal. ar 43.–45. punktu)

2.                     Process – Jaunu pamatu izvirzīšana tiesvedības laikā (Pirmās instances tiesas reglamenta 48. panta 2. punkts) (sal. ar 56., 58. un 59. punktu)

3.                     Process – Tiesas pienākums ievērot lietas dalībnieku noteiktos prāvas ietvarus (Pirmās instances tiesas reglamenta 48. panta 2. punkts) (sal. ar 102., 103. un 107. punktu)

4.                     Valstu piešķirtie atbalsti – Komisijas lēmums – Lēmuma likumības vērtējums, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas brīdī pieejamo informāciju (sal. ar 108. punktu)

5.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība, ko par Komisijas lēmumu Pirmās instances tiesā iesniedzis valsts atbalsta saņēmējs – Pirmās instances tiesas pienākums pēc tiesvedības apturēšanas ievērot interpretāciju, ko Tiesa sniegusi pa to laiku pasludinātajā spriedumā (Padomes Regulas Nr. 3577/92 4. panta 3. punkts) (sal. ar 162.–165. punktu)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 1999. gada 6. augusta lēmumu uzsākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru par valsts atbalstu, ko Itālijas Republika piešķīrusi GruppoTirreniadiNavigazione uzņēmumiem (OV C 306, 2. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

prasītājas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies Komisijai un personām, kas iestājušās lietā, – Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl un Alilauro SpA;

3)

persona, kas iestājusies lietā, Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.