Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 3. marca 2021 – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice/VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(vec C-146/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Odporcovia: VB, Direcţia Generalā Regionalā a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prejudiciálna otázka

Bránia smernica 2006/112/ES1 a zásada daňovej neutrality za okolností, aké nastali v konaní vo veci samej, vnútroštátnej právnej úprave alebo daňovej praxi, podľa ktorých sa na osobu, ktorá sa podrobila daňovej kontrole a po uskutočnení takejto kontroly sa registrovala na účely DPH, nevzťahuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti (zjednodušujúce opatrenia) – kogentne stanovený vo vzťahu k predaju dreva na pni –, a to z dôvodu, že predmetná osoba, ktorá sa podrobila kontrole, nepožiadala pred vykonaním príslušných transakcií alebo ku dňu prekročenia maximálnej prahovej hodnoty o registráciu na účely DPH a nebola preto registrovaná?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 347, 2006, s. 1).