Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 5.3.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. ED

(asia C-140/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Deutsche Lufthansa AG

Vastapuoli: ED

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lentoliikenteen harjoittajan omien työntekijöiden lakossa, joka johtuu ammattijärjestön antamasta lakkokehotuksesta, kyse asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta poikkeuksellisesta olosuhteesta?

Unionin tuomioistuimen presidentin 18.6.2021 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1.)