Language of document :

Žaloba podaná 10. januára 2020 – Európska komisia/Helénska republika

(vec C-11/20)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar a Th. Ramopoulos)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Helénska republika si tým, že v stanovených lehotách neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozhodnutia Komisie zo 7. decembra 2011 v konaní SA.28864 o kompenzáciách, ktoré vyplatil Grécky poľnohospodársky poisťovací orgán (ELGA) v rokoch 2008 a 2009, alebo v každom prípade tým, že o prijatých opatreniach dostatočne neinformovala Komisiu v súlade s článkom 4 tohto rozhodnutia, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2, 3 a 4 uvedeného rozhodnutia ako aj zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

zaviazal Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa rozhodnutia Komisie zo 7. decembra 2011 v konaní SA.28864 bola Helénska republika povinná vymáhať v lehote štyroch mesiacov nezlučiteľnú pomoc, ktorú vyplatil Grécky poľnohospodársky poisťovací orgán (ELGA) v rokoch 2008 a 2009, a dostatočne informovať Komisiu o potrebných opatreniach prijatých na tento účel.

Helénska republika však uvedenú pomoc, napriek tomu, že to bola jej povinnosť, nevymohla. Helénska republika navyše stále neprijala potrebné opatrenia na vykonanie rozhodnutia. V každom prípade Helénska republika dostatočne neinformovala Európsku komisiu o opatreniach potrebných na vykonanie rozhodnutia.

____________