Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.5.2021 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-11/20)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Valtiontuet – Tuki, joka on todettu lainvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi – SEUT 108 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Epäsuotuisat sääolosuhteet – Maanviljelijöille aiheutuneet menetykset – Korvaukset – Takaisinperimisvelvollisuus – Tiedottamisvelvollisuus – Täytäntöönpanon laiminlyönti)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Bouchagiar ja T. Ramopoulos)

Vastaaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: E. Tsaousi, E. Leftheriotou ja A. Vasilopoulou)

Tuomiolauselma

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut Kreikassa maatalouden vakuutusjärjestelmästä vastaavan viraston (ELGA) vuosina 2008 ja 2009 maksamista korvauksista 7.12.2011 annetun komission päätöksen 2012/157/EU 2, 3 ja 4 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut säädetyissä määräajoissa kaikkia kyseisen päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä ja koska se ei ole ilmoittanut Euroopan komissiolle riittävällä tavalla kyseisessä päätöksessä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 68, 2.3.2020.