Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2021. május 12-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-11/20. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Állami támogatások – Jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatás – Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének második albekezdése – Kedvezőtlen időjárási körülmények – A mezőgazdasági termelők által elszenvedett veszteségek – Kártalanítási támogatások – Visszatéríttetési kötelezettség – Tájékoztatási kötelezettség – A végrehajtás elmulasztása)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouchagiar és T. Ramopoulos meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: E. Tsaousi, E. Leftheriotou és A. Vasilopoulou meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Görög Köztársaság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el a görög mezőgazdasági biztosító szervezet (ELGA) által a 2008. és a 2009. évben folyósított kártalanítási támogatásokról szóló, 2011. december 7-i 2012/157/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést, továbbá a jogilag megkövetelt módon nem tájékoztatta a Bizottságot az e határozat értelmében elfogadott intézkedésekről – nem teljesítette az említett határozat 2−4. cikkéből, valamint az EUM-Szerződésből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 68., 2020.3.2.