Language of document :

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 maj 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-11/20)1

(Fördragsbrott – Statligt stöd – Stöd som förklarats vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden – Artikel 108.2 andra stycket FEUF – Dåliga klimatförhållanden – Förluster för jordbrukare – Ersättning – Skyldighet till återkrav – Informationsskyldighet – Bristande verkställighet)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar och T. Ramopoulos)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Tsaousi, E. Leftheriotou och A. Vasilopoulou)

Domslut

Republiken Grekland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 2–4 i kommissionens beslut 2012/157/EU av den 7 december 2011 om den ersättning som betalades ut av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) under 2008 och 2009 och enligt EUF-fördraget genom att inte inom föreskrivna frister vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra detta beslut och genom att inte i tillräcklig mån ha informerat Europeiska kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att tillämpa beslutet.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 68, 2.3.2020.