Language of document : ECLI:EU:C:2021:380

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 mei 2021 –
Commissie/Griekenland (Steun aan landbouwproducenten)

(Zaak C11/20) (1)

„Niet-nakoming – Staatssteun – Steun die onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard – Artikel 108, lid 2, tweede alinea, VWEU – Slechte weersomstandigheden – Door landbouwers geleden verliezen – Compensatiesteun – Verplichting tot terugvordering – Informatieplicht – Niet-uitvoering”

1.      Beroep wegens niet-nakoming – Niet-inachtneming van een besluit van de Commissie inzake staatssteun – Verplichting tot terugvordering van de toegekende steun – In acht te nemen termijn – Termijn die in het niet-uitgevoerde besluit of later door de Commissie is vastgesteld

(Art. 108, lid 2, tweede alinea, en art. 288 VWEU; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 14, lid 3)

(zie punten 3339)

2.      Beroep wegens niet-nakoming – Niet-nakoming van de verplichting om de onrechtmatige steun terug te vorderen – Verweermiddelen – Volstrekte onmogelijkheid van uitvoering – Beoordelingscriteria – Moeilijkheden bij de uitvoering – Verplichting voor de lidstaat om tegen de betrokken ondernemingen tot werkelijke actie over te gaan en de Commissie alternatieven voor te stellen waarmee dergelijke moeilijkheden kunnen worden overwonnen

(Art. 108, lid 2, VWEU)

(zie punten 4051 en dictum 1)

3.      Beroep wegens niet-nakoming – Niet-inachtneming van een besluit van de Commissie inzake staatssteun – Verplichting tot terugvordering van de toegekende steun – Verplichting voor de lidstaat om de Commissie in kennis te stellen van de genomen maatregelen

(zie punten 5868 en dictum 1)

Dictum

1)

Door niet binnen de gestelde termijn alle maatregelen te nemen die nodig zijn om uitvoering te geven aan besluit 2012/157/EU van de Commissie van 7 december 2011 betreffende de door de Griekse landbouwverzekeringsorganisatie (ELGA) in 2008 en 2009 betaalde vergoedingen, en door de Europese Commissie niet rechtens genoegzaam in kennis te stellen van de krachtens dit besluit genomen maatregelen, is de Helleense Republiek de krachtens de artikelen 2 tot en met 4 van dit besluit en het VWEU op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.


1 PB C 68 van 2.3.2020.