Language of document : ECLI:EU:C:2021:380

Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 12 maj 2021 –
kommissionen mot Grekland (Stöd till jordbruksprodukter)

(mål C11/20)(1)

”Fördragsbrott – Statligt stöd – Stöd som förklarats vara olagligt och oförenligt med den inre marknaden – Artikel 108.2 andra stycket FEUF – Dåliga klimatförhållanden – Förluster för jordbrukare – Ersättning – Skyldighet till återkrav – Informationsskyldighet – Bristande verkställighet”

1.      Fördragsbrottstalan – Underlåtenhet att iaktta ett kommissionsbeslut om statligt stöd – Skyldighet att återkräva det beviljade stödet – Referensfrist – Tidsfrist fastställd i det icke verkställda beslutet eller senare av kommissionen

(Artiklarna 108.2 andra stycket och 288 FEUF; rådets förordning nr 659/1999, artikel 14.3)

(se punkterna 33–39)

2.      Fördragsbrottstalan – Underlåtenhet att iaktta skyldigheten att återkräva olagligt stöd – Grunder för försvar – Absolut omöjligt att genomföra – Bedömningskriterier – Svårt att genomföra – Skyldighet för medlemsstaten att vidta verkliga åtgärder gentemot företagen i fråga och att föreslå alternativa lösningar för kommissionen som gör det möjligt att övervinna svårigheterna

(Artikel 108.2 FEUF)

(se punkterna 40–51 samt punkt 1 i domslutet)

3.      Fördragsbrottstalan – Underlåtenhet att iaktta ett kommissionsbeslut om statligt stöd – Skyldighet att återkräva det beviljade stödet – Skyldighet för medlemsstaten att informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits

(se punkterna 58–68 samt punkt 1 i domslutet)

Domslut

1)

Republiken Grekland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 2–4 i kommissionens beslut 2012/157/EU av den 7 december 2011 om den ersättning som betalades ut av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) under 2008 och 2009 och enligt EUF-fördraget genom att inte inom föreskrivna frister vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra detta beslut och genom att inte i tillräcklig mån ha informerat Europeiska kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att tillämpa beslutet.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


1      EUT C 68, 2.3.2020.