Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. mája 2011 - Missir Mamachi di Lusignano/Komisia

(vec F-50/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Pravidlo zhody medzi žiadosťou, sťažnosťou a žalobou v oblasti náhrady škody - Kontradiktórna povaha konania - Použitie dôverného dokumentu s označením stupňa utajenia "Restreint UE" v konaní na súde - Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií - Zodpovednosť za zavinenie - Príčinná súvislosť - Pluralita príčin škôd - Skutok, ktorého sa dopustila tretia osoba - Objektívna zodpovednosť - Povinnosť poskytnúť pomoc - Povinnosť inštitúcie zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov - Zavraždenie úradníka a jeho manželky treťou osobou - Strata nádeje na prežitie)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgicko) (v zastúpení: F. Di Gianni, R. Antonini a N. Sibona, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Pignataro, B. Eggers a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba smerujúca k uloženiu povinnosti žalovanej zaplatiť peňažnú čiastku z dôvodu náhrady nemajetkovej a majetkovej ujmy, ktorú utrpel žalobca z dôvodu zavraždenia jeho syna, bývalého úradníka

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Výňatky z dokumentu z roku 2006 o bezpečnostných normách a kritériách bezpečnosti, ktoré Európska komisia poskytla Súdu pre verejnú službu v priebehu konania, budú bezodkladne zaslané späť Európskej komisii ako dôverná zásielka s označením "stupeň utajenia Restreint UE".

Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 167, 18.7.2009, s. 27.