Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2009 r. - Schopphoven przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Niemcy) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o nieumieszczeniu skarżącego na liście rezerwowej konkursu ogólnego EPSO/AD/117/08.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwowej konkursu EPSO/AD/117/08 i w razie potrzeby decyzji EPSO odrzucających, złożone przez skarżącego wnioski o ponowne dokonanie oceny;

stwierdzenie nieważności listy rezerwowej konkursu EPSO/AD/117/08;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________