Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 октомври 2010 г. - Wendler/Комисия

(Дело F-49/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсия за прослужено време - Изплащане на пенсията - Задължение за откриване на банкова сметка в държавата по пребиваване - Свободно предоставяне на услуги - Правно основание, свързано с обществения ред - Принцип на равенство)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Италия) (представител: M. Müller-Trawinski, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представител: D. Martin и B. Eggers)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на искането на Комисията към жалбоподателя да посочи банкова сметка в държавата по пребиваване за изплащане на пенсията му

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Wendle.

Г-н Wendle понася, освен направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 167, 18.7.2009 г., стр. 27.