Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. oktoobri 2010. aasta otsus - Wendler versus komisjon

(kohtuasi F-49/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Vanaduspension - Pensioni maksmine - Kohustus avada arvelduskonto elukohaliikmesriigis - Teenuste osutamise vabadus - Avalikul huvil põhinev väide - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Itaalia) (esindaja: advokaat M. Müller-Trawinski)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja B. Eggers)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni poolt hagejale esitatud nõue, et hageja esitaks pensionimaksete vastuvõtmiseks arvelduskonto oma elukohas.

Resolutsioon

Jätta E. Wendleri kaebus rahuldamata

Mõista E. Wendlerilt lisaks tema enda kohtukuludele välja ka Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 167, 18/7/2009, lk 27.