Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 4 mei 2010 - Fries Guggenheim / Cedefop

(Zaak F-47/09)1

(Openbare dienst - Tijdelijk functionaris - Niet-verlenging van overeenkomst - Artikel 11 bis van het Statuut - Artikel 1, zesde alinea, van bijlage II bij het Statuut - Functie van personeelsvertegenwoordiger - Verplichting van onpartijdigheid en onafhankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Éric Mathias Fries Guggenheim (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (vertegenwoordigers: M. Fuchs, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het CEDEFOP om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen en, bij gebreke van herplaatsing, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor verzoekers immateriële schade

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Fries Guggenheim wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 153 van 4.7.2009, blz. 52.