Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 5. mája 2010

Vec F‑48/09

Nikolaus Schopphoven

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie EPSO/AD/117/08 – Boj proti podvodom – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Preskúmanie – Priebeh skúšok – Hodnotenie – Zjavne nesprávne posúdenie – Porušenie oznámenia o výberovom konaní – Rovnosť zaobchádzania s uchádzačmi – Zásady transparentnosti a riadnej správy vecí verejných“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou N. Schopphoven navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z 28. apríla 2009 nezapísať jeho meno do rezervného zoznamu zostaveného na konci verejného výberového konania EPSO/AD/117/08, ktoré vyplýva z listov EPSO zo 4. marca, 25. marca a 27. apríla 2009, a jednak zrušenie tohto zoznamu úspešných uchádzačov

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Obsah skúšok

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III)

1.      Keď uchádzač, ktorý nebol zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov zostaveného na konci výberového konania, požiada o preskúmanie rozhodnutia prijatého výberovou komisiou, je aktom, ktorý mu spôsobuje ujmu, práve rozhodnutie prijaté výberovou komisiou po preskúmaní situácie uchádzača.

(pozri bod 22)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 31. januára 2006, Giulietti/Komisia, T‑293/03, Zb. VS s. I‑A‑2‑5 a II‑A‑2‑19, bod 27; 13. decembra 2006, Heus/Komisia, T‑173/05, Zb. VS s. I‑A‑2‑329 a II‑A‑2‑1695, bod 19

2.      Výberová komisia výberového konania disponuje pri hodnotení skúšok širokou mierou voľnej úvahy, ktorá sa musí vykonať na základe objektívnych kritérií, ale ktorá napriek tomu nie je vylúčená zo súdneho preskúmania, ktoré musí umožňovať overiť, či výkon voľnej úvahy nie je postihnutý zjavným pochybením alebo zneužitím právomoci alebo či neboli zjavne prekročené medze voľnej úvahy.

Výberová komisia výberového konania disponuje širokou mierou voľnej úvahy aj pokiaľ ide o podrobný obsah skúšok zorganizovaných v rámci výberového konania a súdu prislúcha preskúmanie tohto obsahu len v prípade, ak prekračuje rámec uvedený v oznámení o výberovom konaní alebo nezodpovedá účelom skúšky výberového konania. To platí tým skôr pre ústnu skúšku, v prípade ktorej má výberová komisia najširšiu mieru voľnej úvahy.

V rámci skúšok pozostávajúcich z otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí neprislúcha Súdu pre verejnú službu nahrádzať opravu vykonanú výberovou komisiou výberového konania svojou vlastnou opravou. Konkrétnu otázku by mohol preskúmať, prípadne so zreteľom na odpovede, ktoré sú na jej zodpovedanie navrhnuté, len v prípade, ak by sa zdalo, že táto otázka je zjavne nevhodná vzhľadom na účel predmetného výberového konania. Tak by tomu bolo najmä vtedy, ak by z vysvetlení výberovej komisie výberového konania vyplývalo, že rôzne odpovede navrhnuté pre otázku neumožňujú v rozpore s konkrétnymi pokynmi, ktoré boli dané uchádzačom, určiť iba jednu správnu odpoveď.

(pozri body 26 a 37)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. marca 1988, Sergio a i./Komisia, 64/86, 71/86 až 73/86 a 78/86, Zb. s. 1399, bod 22

Súd prvého stupňa: 21. mája 1996, Kaps/Súdny dvor, T‑153/95, Zb. VS s. I‑A‑233 a II‑663, bod 37; 1. februára 1999, Jiménez/ÚHVT, T‑200/97, Zb. VS s. I‑A‑19 a II‑73, bod 40 a tam citovaná judikatúra; 23. januára 2003, Angioli/Komisia, T‑53/00, Zb. VS s. I‑A‑13 a II‑73, body 91, 93 a 94; 9. novembra 2004, Vega Rodríguez/Komisia, T‑285/02 a T‑395/02, Zb. VS s. I‑A‑333 a II‑1527, bod 36