Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. dubna 2021 Evropským parlamentem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 3. února 2021 ve věci T-17/19, Evropský parlament v. Giulia Moi

(Věc C-246/21 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Giulia Moi

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

vydal sám konečné rozhodnutí ve sporu předloženém Tribunálu tak, že vyhoví návrhovým žádáním předloženým Evropským parlamentem v řízení v prvním stupni;

uložil žalobkyni v prvním stupni náhradu všech nákladů řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál překročil své pravomoci a rozhodl ultra petita, jelikož do předmětu sporu zahrnul rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu, kterým se konstatuje, že došlo k obtěžování a zrušil toto rozhodnutí (body 34, 37, 38 a 76 napadeného rozsudku).

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál porušil právo Parlamentu na obhajobu (body 35 a 36 napadeného rozsudku).

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál porušil čl. 263 šestý pododstavec SFEU, jelikož ponechal bez povšimnutí lhůtu stanovenou v tomto pododstavci k podání žaloby na neplatnost a do předmětu sporu zahrnul rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu, které se mezitím stalo konečným, kterým se konstatuje, že došlo k obtěžování (body 76 a 77 napadeného rozsudku).

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z toho, že Tribunál porušil článek 232 SFEU, jelikož nezohlednil pravomoc Parlamentu zvolit si způsob, jakým plní své úkoly, jak stanoví interní předpisy o postupu při obtěžování v případech zahrnujících poslance a jednací řád Parlamentu, zejména články 166 a 167 týkající se ukládání sankcí, použitelné v době rozhodné z hlediska skutkových okolností (body 12, 13, 63, 66, 129 a 132 napadeného rozsudku).

____________