Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

3. aprill 2008

Kohtuasi F‑68/06

Reint J. Bakema

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Palgaastmele määramine – IV tegevusüksus – Diplom – Töökogemus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles R. Bakema, komisjoni lepinguline töötaja, palub esiteks tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus jätta rahuldamata hageja halduskaebus, mille hageja oli esitanud nimetatud asutuse otsuse peale määrata hageja tööle IV tegevusüksusesse palgaastme 14 järku 1 vastavalt 25. oktoobril 2005 allkirjastatud ja sama aasta 1. novembril jõustunud lepingulise töötaja lepingule, ning kohustada komisjoni võtma hageja tööle IV tegevusüksuse palgaastmele 16, ning teiseks mõista komisjonilt välja õiglane kahjuhüvitis.

Otsus: Tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus võtta hageja 25. oktoobril 2005 sõlmitud lepingu alusel, millega temast sai Euroopa Ühenduste Komisjoni lepinguline töötaja, tööle IV tegevusüksuse palgaastme 14 järku 1. Muus osas jätta hagi rahuldamata. Kumbki pool kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Lepingulised töötajad – Palgaastme ja -järgu määramine

(Personalieeskirjad, artikli 5 lõike 3 punkt b; muude teenistujate teenistustingimused, artikli 82 lõige 2)

Kui komisjon kohaldab Euroopa Ühenduste Komisjonis lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korda käsitlevate üldiste rakendussätete artikli 7 lõike 1 punkti d ja artikli 7 lõiget 3, mis näevad ette, et töötajad tuleb palgaastmele ja ‑järku määrata lähtuvalt nende asjakohasest töökogemusest, mida arvestatakse alates kuupäevast, millest alates asjaomane isik omandab töölevõtmiseks vajaliku minimaalse kvalifikatsiooni, ei saa ta keelduda võtmast arvesse teatavat diplomit, kontrollimata eelnevalt selle diplomiga tõendatud õppekava sisu ning tegemata kindlaks, kas see diplom võiks tõendada ülikoolikursuse läbimist, ilma et ta eiraks muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõike 2 punkti c, mille kohaselt isiku lepingulise töötajana IV tegevusüksusesse töölevõtmiseks on nõutav haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele, ning mida vastava sõnastuse identsuse tõttu on samuti selgitatud personalieeskirjade artikli 5 lõike 3 punkti b sätetes, mis kehtestavad samasuguse nõude ametnikele.

(vt punktid 41 ja 42)