Language of document :

Odvolanie podané 21. decembra 2018: The Yokohama Rubber Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 24. októbra 2018 vo veci T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(vec C-818/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: The Yokohama Rubber Co. Ltd (v zastúpení: D. Martucci a F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Pirelli Tyre SpA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

vrátil v prípade potreby vec späť na Všeobecný súd,

uložiť Pirelli Tyre S.p.A. povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania na Všeobecnom súde a odvolacom senáte.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvá časť prvého odvolacieho dôvodu: tvorí ochranná známka tvar výrobkov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/941 ?

Všeobecný súd potvrdil, že aj keď grafické vyjadrenie, ktoré tvorí sporné označenie, nemá žiadny obrys a k tomuto označeniu nie je pripojený žiadny dodatočný popis, Pirelli nespochybňuje, že niektoré jej druhy pneumatík obsahujú na povrchu ich behúňa drážku v tvare zobrazenom sporným označením. Aj možnosť poskytnutá príslušnému orgánu zohľadniť prvky potrebné na vymedzenie základných znakov sporného trojrozmerného označenia bola rozšírená na posúdenie dvojrozmerných označení. Všeobecný súd ukončil svoje odôvodnenie tvrdením, že „treba pritom konštatovať, že objektívne a konkrétne analyzovaná sporná ochranná známka nezobrazuje vzor behúňa. Zobrazuje nanajvýš izolovanú drážku na behúni“. Súdny dvor už zdôraznil, že judikatúra, ktorá vznikla v súvislosti s trojrozmernou ochrannou známkou tvorenou samotným vzhľadom výrobku alebo jeho časti, sa uplatňuje tiež tam, kde sa ako v prejednávanej veci ochranná známka uplatňuje na obrazové označenie tvorené dvojrozmerným zobrazením tohto výrobku alebo jeho časti. V takom prípade takáto ochranná známka nespočíva ani v označení nezávislom od vzhľadu výrobkov, ktoré označuje. Grafické zobrazenie napadnutej ochrannej známky presne kopíruje tvar výrobku (teda vzor), ktorý má označiť, alebo výrobku, ku ktorému sa viaže z technických dôvodov. Vysvetlenie Všeobecného súdu, podľa ktorého označenie nie je podstatnou časťou výrobku, je subjektívne a v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora a samotného Všeobecného súdu. Otázkou nie je, či je označenie podstatnou časťou výrobku, ale či je označenie časťou výrobku.

Druhá časť prvého odvolacieho dôvodu: pripojil odvolací senát k tvaru prvky, ktoré toto označenie netvoria a ktoré teda nie sú jeho súčasťou alebo k nemu nepatria?

Všeobecný súd potvrdzuje, že odvolací senát sa odchýlil od tvaru zobrazeného sporným označením a uvedený tvar zmenil. Inými slovami, odvolací senát zmenil povahu označenia, pričom pokladal za skutočnosť alebo predpokladal znaky alebo vlastnosti, ktoré nie sú jeho súčasťou alebo k nemu nepatria. Odvolací senát v skutočnosti nepridal označeniu prvky, ale posúdil tvar skutočných výrobkov a nie abstraktný tvar. Ak je označenie, ako tvrdí Všeobecný súd, verné skutočnému zobrazeniu časti výrobkov označených označením, je treba analyzovať vlastnosti tvaru vyplývajúce z grafického zobrazenia zo strany funkcie dotknutých výrobkov. Podľa názoru odvolateľky sa zdá, že Všeobecný súd potvrdzuje, že EUIPO skúsil nájsť skryté vlastnosti, ktoré nie je na zobrazenom tvare vidieť. Hoci by sa takéto posúdenie malo nepochybne obmedziť prima facie na analýzu prihláseného tvaru, vzťah medzi týmto tvarom (vzorom) a funkciou výrobku (pneumatika) si vyžaduje posúdenie dodatočných informácií. Podľa názoru odvolateľky analýza prihláseného označenia je relatívne jednoduchá, keďže na výrobku sa ochranná známka objavuje ako sériové zobrazenie označenia. Preto otázka znie „vedie reprodukcia jednoznačne k zobrazeniu funkčného prvku časti výrobku?“ a nie, v rozpore s vyjadrením Všeobecného súdu “vedie reprodukcia jednoznačne k zobrazeniu podstatnej časti alebo malej časti výrobku?“.

Druhý odvolací dôvod: skreslenie skutočností

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia pri hodnotení všetkých skutkových okolností a dokumentov predložených spoločnosťou Yokohama. Spoločnosť Yokohama presne uviedla dôkazy, ktoré mali byť Všeobecným súdom skreslené, a poukázala na nesprávne posúdenie, ktoré viedlo podľa jej názoru k tomuto skresleniu. Toto skreslenie je zjavné z dokumentov v spise Súdneho dvora, bez toho, aby bolo treba urobiť nové posúdenie skutkových okolností a dôkazov.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).