Language of document : ECLI:EU:C:2021:431

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 juni 2021 –
Yokohama Rubber en EUIPO/Pirelli Tyre

(Gevoegde zaken C818/18 P en C6/19 P)(1)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Absolute gronden voor de weigering of nietigheid van de inschrijving – Teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, onder e), ii) – Teken dat bestaat in een vorm die geen belangrijk deel van de waar weergeeft”

1.      Hogere voorziening – Middelen – Onjuiste beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Niet-ontvankelijkheid – Toetsing door het Hof van de beoordeling van de feiten en het bewijsmateriaal – Uitgesloten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting

(Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea)

(zie punt 49)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken

[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]

(zie punt 60)

Dictum

1)

De hogere voorzieningen in de zaken C‑818/18 P en C‑6/19 P worden afgewezen.

2)

The Yokohama Rubber Co. Ltd en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) worden in gelijke delen verwezen in hun eigen kosten die verband houden met de procedures in hogere voorziening in de zaken C‑818/18 P en C‑6/19 P, alsmede in de kosten van Pirelli Tyre SpA die verband houden met die procedures.

3)

De European Association of Trade Mark Owners (Marques) draagt haar eigen kosten.


1 PB C 148 van 29.4.2019.