Language of document : ECLI:EU:C:2021:431


 


 Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. júna 2021 –
Yokohama Rubber a EUIPO/Pirelli Tyre

(spojené veci C818/18 P a C6/19 P)(1)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Absolútne dôvody zamietnutia alebo neplatnosť zápisu – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) – Označenie, ktoré je tvorené tvarom nepredstavujúcim významnú časť tovaru“

1.      Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

(pozri bod 49)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Absolútne dôvody zamietnutia – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Identifikácia podstatných vlastností označenia

[nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii)]

(pozri bod 60)

Výrok

1.

Odvolania vo veciach C‑818/18 P a C‑6/19 P sa zamietajú.

2.

The Yokohama Rubber Co. Ltd a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znášajú svoje vlastné trovy odvolacieho konania vo veciach C‑818/18 P a C‑6/19 a sú povinní rovným dielom nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s týmito konaniami spoločnosti Pirelli Tyre SpA.

3.

European Association of Trade Mark Owners (Marques) znáša svoje vlastné trovy konania.


1 Ú. v. EÚ C 148, 29.4.2019.